GIA Helpdesk 24 english česky

Poptávkový formulář

Wayne Helix
Certifikace systému managementu bezpečnosti dle ISO 45001:2018
HORN
FÚZE SPOLEČNOSTÍ PH GIA A GIA CZECH REPUBLIC
Vítejte v GIA.CZ
Kompletní řešení pro vaší čerpací stanici
Vítejte v GIA.CZ
Site Sentinel NANO-JIŽ K DOSTÁNÍ !!!
O společnosti

Skupina GIA, působící v současnosti v jedenácti evropských státech, je v České Republice reprezentována společností GIA Czech Republic s.r.o., nástupnickou organizací původních společností GIA. Skupina byla v ČR reprezentována od roku 1992 společností PH GIA spol. s r.o.. V roce 2014 se stala součástí skupiny GIA v České Republice i společnost GIA Czech Republic s.r.o. která vznikla akvizicí společnosti Dresser Czech Republic v rámci celoevropského nákupu poboček společnosti Dresser v EU. Obě společnosti byly následně sloučeny k 31.12.2014 fúzí společností. 
Od svého počátku působí GIA jako zástupce a autorizovaný prodejce světového výrobce výdejních technologií čerpacích stanic zn. WAYNE FUELING SYSTEM pro území České republiky. Zabývá se především dodávkami výdejních stojanů, řídících systémů, manažerských systémů, platebních terminálů, a dalšího hardwaru i softwaru pro veřejné i neveřejné čerpací stanice, servisem technologií čerpacích stanic a řídících systémů, rekonstrukcemi čerpacích stanic a průmyslových celků a činnostmi a dodávkami technologií pro nakládání s nebezpečnými a výbušnými látkami. Vysoká technická úroveň a kvalita těchto výrobků si získala mnoho příznivců a v současné době pracuje v České republice více než 500 čerpacích stanic vybavených technologiemi GIA. Nutno podotknout, že k plné spokojenosti zákazníků, mezi něž patří renomované firmy jako OMV, SHELL, MOL, AGIP, AVIA, LUKOIL, tuzemské BENZINA, SLOVNAFT, ARMEX, KM PRONA, TANK ONO, ROBIN OIL, obchodní řetězce GLOBUS, MAKRO a další soukromé subjekty.
GIA na českém trhu zastupuje také významné výrobce komponentů pro chemický, petrochemický, potravinářský, stavební a letecký průmysl. Jedná se zejména o produkty firem ELAFLEX, FAUDI AVIATON, DICKOW, TODO, HORN, TECNIUM atd. Výrobní portfolio obsahuje například hadice pro veškerá průmyslová média, hadicové koncovky a armatury, rychlospojky, redukce, suché spojky, kompenzátory, výdejní postole, filtry leteckých paliv, separátory, průtokoměry, průmyslová čerpadla atd. Mezi největší odběratele komponentů se řadí společnosti AGIP AVIATION, SHELL, Letiště Praha, Armáda ČR, Spolchemie, Profimont, LC Sokotrans a mnoho dalších.
V oblasti dodávek technologií filtrace leteckých paliv zaujímá dnes skupina GIA, jakožto partner společnosti FAUDI AVIATION, přední postavení na českém trhu. Ať už se jedná o dodávky samotných filtračních vložek nebo kompletních jednotek filtrace leteckých paliv ( tzv. FWS - Filter Water Separator ) naleznete technologie FAUDI na takřka všech mezinárodních a vojenských letištích v ČR. Příkladem můžeme uvést letiště Praha-Ruzyně, Kbely, Čáslav, sklad PHM Heřmanův Městec, sklad PHM Sedlnice, Pardubice atd. V dnešní době je společnost PH GIA nabídnout nejen kompletní dodávky uvedených technologií, ale jako jediná oprávněná v ČR, také plnohodnotný servis a dodávky náhradních komponentů.
Servisní a montážní střediska společnosti zajišťují nejen instalaci nových zařízení, ale i záruční a pozáruční servis veškerých dodávaných zařízení a komponentů, školení obsluh, kompletní poradenský servis, rekonstrukce čerpacích stanic, úpravy potrubních rozvodů atd. Zákaznický servis je k dispozici 24 hodin denně prostřednictvím vlastního dispečinku, který zajišťuje koordinaci servisních techniků jednotlivých středisek za pomoci nejnovější výpočetní a komunikační techniky. Servisní zásahy a ostatní činnosti jsou zajišťovány po celém území České republiky prostřednictvím servisních techniků odborně vyškolených přímo u výrobců. Tímto je zaručena odborná montáž, bezproblémový provoz a zpětná vazba na progresivní vývoj a výrobu nových zařízení.
Veškeré činnosti společnosti jsou prováděny v souladu se zavedeným systémem managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2008, a systémem managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dne ČSN OHSAS 18001:2007, veškerých certifikátů pro výkon prováděných činností a jištěny pojistným krytím případných rizik do výše 50 000 000,-- Kč.
Požadavky na dodavatele služeb společnosti GIA Czech Republic s.r.o.

1. Dodavatel je povinen při plnění předmětu smlouvy dodržovat veškerou legislativu vztahující se k životnímu prostředí.
2. Dodavatel určí pracovníka, který bude zodpovědný za dodržování zásad ochrany životního prostředí, nakládání s odpady a bude mít pravomoc případné nedostatky neodkladně řešit.
3. Pokud dodavatel používá k zhotovení díla látky v množství, které by mohlo ohrozit životní prostředí, musí s nimi zacházet tak, aby ke zmíněnému ohrožení nedošlo. Musí mít pro takové případy vypracován havarijní plán, který předloží objednateli k nahlédnutí.
4. Pro případ úniku látek, které mohou ohrozit životní prostředí, bude mít dodavatel připravené potřebné množství a druh zásahových prostředků, jejichž místo uložení musí konzultovat s objednatelem.
5. Pokud vznikne činností dodavatele odpad, je povinen s ním na vlastní náklady a riziko nakládat až do předání nebo provedení likvidace oprávněnou osobou, pokud není smluvně dohodnut jiný postup.
6. Dodavatel je povinen vést záznamy o závadách mající vztah k životnímu prostředí.
7. Zástupce objednatele má právo jednostranně zastavit práce dodavatele v případě, že se bezprostředně jedná o ohrožení životního prostředí, nebo činnost dodavatele je v rozporu s právními požadavky.
8. Po ukončení předá dodavatel protokolárně dílo objednateli, a to za jeho účasti, příp. za účasti dalších dotčených orgánů a organizací, které k tomuto účelu zajistí objednatel.
9. Dodavatel poskytne informace o charakteru dodávky, příp. její části s ohledem na možný vliv na životní prostředí (ve vztahu k manipulaci, skladování, montáži, příp. likvidací vadných částí, vč. doporučení pro ochranu zdraví při zasažení látkami, které dodávka obsahuje).POLITIKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ - SMS

Společnost GIA Czech Republic s.r.o.chápe svůj vztah k bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců při práci, stejně jako hygienické a ekologické podmínky při práci, jako jednu z hlavních priorit. Pro vytváření co nejlepších podmínek pro bezpečnost a ochranu zdraví se společnost zavazuje:

1. Zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci jako nedílnou součást plnění úkolů a systému péče o zaměstnance.
2. Integrovat a koordinovat bezpečnostní hlediska ve všech oblastech rozhodovacích a výkonných aktivit a činností jako součást odpovědnosti každého zaměstnance.
3. Předcházet, omezovat a snižovat riziko úrazů a nemocí.
4. Zapracovat do systému integrovaného řízení společnosti požadavky ČSN OHSAS 18001:2008 a celý systém trvale udržovat a zlepšovat.
5. Vytvářet v souladu s právním prostředím aktuální soustavu vnitřních předpisů stanovujících kompetence, práva a povinnosti jednotlivých subjektů a jejich vzájemné vazby k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
6. Zajistit soustavné a kvalifikované vyhledávání, hodnocení a minimalizaci rizik, informovat o nich zaměstnance a ostatní dotčené subjekty.
7. Zajistit ekonomické zdroje v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ve vztahu k zařízení přiměřeně k hodnotě, stavu, stupni spolehlivosti a míře rizika.
8. Trvale podporovat a motivovat všechny zaměstnance k posilování odpovědnosti za vlastní bezpečnost, ochranu zdraví a majetek společnosti.
9. Zahrnovat do systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci všechny subjekty, kterých se podnikatelské aktivity týkají (tj. dodavatelů, odběratelů, návštěvníků, veřejnosti atd.).
10.Systematicky dokumentovat, posuzovat, kontrolovat a hodnotit stav, výsledky a systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zajišťovat okamžitou nápravu zjištěných nedostatků. Podporovat výchovu, školení a výcvik zaměstnanců, aby byli způsobilí plnit všechny požadavky na ně kladené.

Copyright: gia@gia.cz

©2006-2021: GIA Czech Republic s.r.o., všechna práva vyhrazena